Nya medlemmar till styrelsen sökes!

Valberedningen är i full gång att finna ledamöter till nästa styrelse i samfälligheten. Läs gärna deras brev i länken nedan.

Om du har möjlighet och intresse att bidra till förvaltningen av vår gemensamma samfällighet så är det nu du ska höra av dig! Nästa styrelse behöver fyllas på med några nya ledamöter som tillsammans med goda grannar tar över stafettpinnen från avgående styrelsen. Om vi inte får till en beslutskraftig styrelse tvingas samfälligheten till “tvångsförvaltning” under en tillsyningsman från Länsstyrelsen. Det vill vi gärna undvika. Tveka inte att höra av dig till Stina eller Frida i valberedningen! Att tillsammans med grannarna sköta detta, är både roligt och lärorikt.

Ledamöter till Hälsovårdes styrelse sökes 2021

Kallelse ordinarie årsstämma 2021

Årets ordinarie föreningsstämma hålls den 14:e april klockan 19:00. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev. På grund av situationen med covid-19 så kommer hela stämman att hållas online via videolänk. Länk till mötet finns i dokumentet Kallelse och dagordning nedan.

Dokument till stämman:

Kallelse och dagordning

Budgetförslag U & I

Debiteringslängd

Årsredovisning 2020

Motioner (inga motioner inkomna till årets stämma)

Fullmakt

 

Välkomna!

-Styrelsen

Försenad avgiftsavi för kvartal 3

På grund av att årets föreningsstämma blev framflyttad till 17 juni så kunde inte avgiftsavin för kvartal 3 förberedas enligt den nya debiteringslängden i tid för utskick i juni som planerat. Avgiftsavierna kommer nu istället skickas ut i juli. Nytt förfallodatum blir 27 juli.

Detta påverkar inte avgiften för kvartal fyra vars avier kommer att skickas ut i september.

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2020

Årets ordinarie föreningsstämma är den 17:e juni klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev. På grund av situationen med covid-19 erbjuder vi i år också möjligheten att delta online. Se vidare i dokumentet Dagordning nedan.

Dokument till stämman:

Dagordning

Årsredovisning 2019

Budgetförslag (Utgifts- & inkomststat 2020

Debiteringslängd 2020

Motioner:

Motion A – övergångsställe

Motion B – skyltning hundar

Motion C – belysning allmänning

Styrelsens svar på motioner

Svar Motion A – Övergångsställe

Svar Motion B – Skyltning mot hundar

Svar Motion C – Belysning Allmänning

Valberedningen kommer lägga fram förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Valberedningen presenterar då också förslag på kandidater för ordinarie styrelseledamöter samt suppleant till styrelsen. Den som vill engagera sig i styrelsen kan höra av sig till valberedningen eller styrelsen som kan förmedla kontakten.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna nedan dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2020_Fullmakt att rösta vid stämma

Välkomna!

Ordinarie årsstämma med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens direktiv gällande restriktioner kring sammankomster och deras senaste rekommendation att årsmöten och liknande i föreningar skjuts upp, så kan styrelsen i nuläget inte fastställa ett nytt datum för ordinarie föreningsstämma. I tidigare inlägg på hemsidan aviserade vi att den planerades till slutet av april men det är i nuläget osäkert om det kommer att kunna genomföras.

Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma egentligen hållas under april månad och kallelse ska ske senast tre veckor innan stämman. Styrelsen kommer att följa utvecklingen kring smittspridningen och myndigheternas rekommendationer får att så snart som möjligt få till stånd årsstämman. I dagsläget finns inga klara direktiv för vad som gäller för möjlighet att frångå stadgarna under förutsättningar som vi nu upplever.

Länsstyrelsen har tex valt att inte göra någon tolkning av lagrum eller stadgar utifrån rådande omständigheter men anser generellt sett att Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas. Andra intressenter som Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), Villaägarna, Riksbyggen och HSB framhåller möjlighet att under sådana extraordinära förhållanden senarelägga stämman trots stadgar, och att stämmobeslut ska anses giltiga även om stämman blir försenad.

Regeringen förbereder också en ny lag med tillfälliga åtgärder som ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor att genomföras trots tidigare gällande lagar och stadgar. Lagen förväntas träda i kraft 15 april och styrelsen kommer att undersöka vilka möjligheter den nya lagen ger.

 

Den aviserade årsstämman senareläggs

Den ordinarie årsstämma som var avsedd att hållas 1 april kommer att skjutas lite på framtiden. Det beror det på att vår revisor blev sjuk just när revisionen skulle ske så tyvärr har årsredovisningen blivit försenad.

Vi siktar på att istället hålla årsstämman i slutet av april, och kommer strax att återkomma med nytt datum och ny kallelse kommer att skickas ut till medlemmarna.

Årsstämma 2020

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla årsstämma den 1:e April 2020 kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet, att behandla på stämman. Enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se. Av hanteringsskäl är mail att föredra.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

  1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
  2. Bakgrund/beskrivning som kortfattat beskriver ärendet och vilket problemet eller förbättring som man vill få åtgärdat. Finns det fakta som stödjer saken, eventuella hinder eller möjligheter som behöver beaktas?
  3. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
  4. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
  5. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
  6. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla medlemmar god fortsättning på nya året!

/Styrelsen