Årsstämma 2020

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla årsstämma den 1:e April 2020 kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet, att behandla på stämman. Enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se. Av hanteringsskäl är mail att föredra.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
 2. Bakgrund/beskrivning som kortfattat beskriver ärendet och vilket problemet eller förbättring som man vill få åtgärdat. Finns det fakta som stödjer saken, eventuella hinder eller möjligheter som behöver beaktas?
 3. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
 4. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
 5. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
 6. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla medlemmar god fortsättning på nya året!

/Styrelsen

Planerat avbrott i bredbandstjänsten 17 oktober

Information från Stockholms Stadsnät gällande avbrott i bredbandstjänsten för planerat underhåll:

Stokab kommer att göra ett planerat underhållsarbete på en fiberförbindelse som kommer påverka ert bredband. Underhållsarbetet kommer att utföras 00.00-06.00 den 17 oktober. Under tiden som arbetet utförs kommer ni tyvärr få avbrott i leveransen och bredband, bredbandstelefoni och bredbands-tv kommer inte att fungera under tiden.

Avbrott i leveransen Samfälligheten Hälsovården

Ledamöter till styrelsen sökes!

Valberedningen är i full gång att finna ledamöter till nästa styrelse i samfälligheten. Läs gärna deras brev i länken nedan.

Om du känner att du har någon möjlighet och intresse att bidra till förvaltningen av vår gemensamma samfällighet så är det nu du ska höra av dig! Nästa styrelse behöver fyllas på med fyra nya ledamöter som tillsammans med goda grannar Om vi inte får till en beslutskraftig styrelse tvingas samfälligheten till “tvångsförvaltning” under en tillsyningsman från Länsstyrelsen. Det vill vi gärna undvika. Tveka inte att höra av dig till valberedningen! Att tillsammans med grannarna sköta detta, är både roligt och lärorikt.

Ledamöter till Hälsovårdens styrelse sökes

 

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019

Årets ordinarie föreningsstämma är den 3:e april klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev.

Här finner ni samtliga dokument inför stämman.

Dagordning

Årsredovisning 2018

Budgetförslag (utgifts- och inkomststat) 2019

Debiteringslängd 2019

Motioner:

A Motion Farthinder

B Motion Belysning Allmänning

C Motion Skyltning Hundar

D Motion Laddstolpar

E Motion Gångväg de Geerparken

F Motion Sandlådor

G Motion Entreprenör Markskötsel

H Motion Andelstal

I Motion GA2

Styrelsens svar på motioner:

A Svar Farthinder

B Svar Belysning Allmänning

C Svar Skyltning Hundar

D Svar Laddstolpar

E Svar Gångväg de Geerparken

F Svar Sandlådor

G Svar Entreprenör Markskötsel

H Svar Andelstal

I Svar GA 2

Valberedningen kommer lägga fram sitt förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Valberedningen presenterar då också förslag på kandidater för ordinarie styrelseledamöter samt suppleant till styrelsen. Den som vill engagera sig i styrelsen och påverka föreningens framtid är välkommen att höra av sig till valberedningen eller styrelsen som kan vidarebefordra kontakten.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna nedan dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2019_Fullmakt att rösta vid stämma

Väl mött!

Årsstämma 2019

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla årsstämma den 3:e April 2019 kl 19:00. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen. Då flera ordinarie ledamöter kommer att lämna styrelsen så är vi tacksamma för alla som kan tänka sig att engagera sig i styrelsearebetet.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet, att behandla på stämman. Enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se. Av hanteringsskäl är mail att föredra.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
 2. Bakgrund som kortfattat beskriver problemet som man vill få åtgärdat. Skriv eventuellt med en rekommendation.
 3. Beskrivning av ärendet och varför det föreligger ett behov av ändring/förbättring av något. Varför? Fakta? Möjligheter? Hinder?
 4. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
 5. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
 6. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
 7. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla medlemmar ett Gott Nytt År 2019!

/Styrelsen

Gällande installation av ny bredbandsutrustning

Den 1-2 oktober kommer tekniker från Ernet att installera ny bredbandsutrustning från Stockholms Stadsnät i rad- och parhus (BRF-hus får sin utrusning redan denna vecka, v39). För de som inte kan vara hemma, finns möjligheten att lämna nyckel till deras ansvarige tekniker på måndag morgon 1/10 mellan 07:30 – 08:30. Insamling av nycklar sker på Ockravägen 24 vid samfällighetens teknikhus.

Oavsett om installationen planeras till måndagen eller tisdagen så lämnas nycklar på måndag morgon om du inte kan vara hemma den aktuella installationsdagen. Lista över vilken dag installation sker i just ditt hus, har delats ut i våra brevlådor.

Märk din nyckel med namn och adress.

Om du har kodlås, så kan du lämna en lapp med namn, adress och kod istället.

Frågor & svar om byte av bredbandsleverantör

Nu närmar sig bytet från Bredbandsbolaget till Stockholms Stadsnät som bredbandsleverantör till samfälligheten. I nedan FAQ-dokument har vi samlat lite vanligt förekommande frågor och svar.

Samtliga medlemmar ska nu ha fått information via posten från Stockholms Stadsnät, och även Bredbandsbolaget har skickat ut information om vad som sker i och med att vårt avtal med dem upphör 1 oktober. OBS! att Bredbandsbolaget (Telenor numera) kräver att vi skickar tillbaka lånad utrustning till dem, annars debiteras man kostnad för utrustningen. Säkerställ att egna privata avtal med BBB sägs upp i tid.

Sammanfattande punkter i korthet:

 • Samfälligheten byter bredbandsleverantör för att sänka vår kostnad samtidigt som prestandan förbättras markant. Beslut om detta togs på samfällighetens årsstämma.
 • Avtalet med Stockholms Stadsnät omfattar tjänsterna bredband och telefoni. Fiber-TV ingår dock inte i gruppavtalet utan det måste medlemmarna teckna.
 • Viasat och Sappa är möjliga TV-leverantörer inom ramarna för Stockholms Stadsnäts avtal.
 • Avgiften till samfälligheten sänks (enligt beslutad debiteringslängd på årsstämman) för att reflektera den lägre kostnaden för bredbandstjänsten och det faktum att TV inte kommer att ingå i gruppavtalet.

FAQ Bredband_HälsovårdensSFF

Kom ihåg att säga upp avtal om egna tilläggstjänster med Bredbandsbolaget

På årsstämman beslutades att föreningens avtal med Bredbandsbolaget avseende bredband, telefoni och TV ska sägas upp från 1 oktober 2018. Ny leverantör blir istället Stockholms Stadsnät. Mer information om vad det innebär kommer inom kort.

Med anledning av att Bredbandsbolaget försvinner som leverantör vill styrelsen påminna alla medlemmar att i god tid säga upp sina avtal om tilläggstjänster som man har tecknat själv med Bredbandsbolaget, tex för extra TV-kanaler. Dessa kommer inte att fungera efter 1 oktober.

Av samma skäl uppmanar styrelsen också medlemmarna att inte teckna några nya avtal med Bredbandsbolaget, som riskerar binda upp beställaren på längre tid än till 1 oktober. Flera av medlemmarna har senaste tiden blivit uppringda av BBB med erbjudanden om att utöka sina TV-kanalpaket.

Hälsningar

Styrelsen