Markarbeten på våra gator

Under vecka 17 (23-27 april) påbörjar Birka Markbyggnad arbeten med besiktningspunkter i området. Arbetena kommer att ha begränsad påverkan för framkomligheten i området och pågå under ca 2 veckors tid. Verksamheten kommer att bedrivas mellan 07.00-16.00, måndag till fredag.
2 parkeringsplatser kan komma att stängas av under några dagar.
 • 1 parkeringsplats på Beckomberga Allé, samt
 • 1 parkeringsplats på Alabastervägen.

På Alabastervägen, Pimpstensvägen och Ockravägen görs lokala avstängningar för att åtgärda svackor i körbanan.

Övriga arbeten berör ytor i gångbanor och påverkar inte framkomligheten för de boende. Vissa arbeten kräver maskiner som skapar oljud, vilket kan upplevas som störande.

Birka kommer att avvakta med dessa arbeten till efter kl. 08.00. För frågor eller funderingar kontakta Niclas Eriksson (Arbetsledare) på 070-971 05 32, alternativt kan ni maila till niclas.eriksson@birkamark.se

Våren är äntligen här – sandsopning

Våren är äntligen här! Med våren kommer viljan att vara utomhus mer och för barnen innebär det att cyklar och rullskridskor kommer fram igen. Så härligt, men också jobbigt när det är grusigt och dammigt på våra gator.

Nu när risken för snö är obefintlig har vi bokat in sandsopning av vårt område. Svensk Markservice kommer genomföra arbetet under följande tider

 • 16e april, på dagtid. Sopning av samtliga gator
 • 16e april, från 1700 och som längst fram till kl 2100. Sopning av våra trottoarer
 • 17e, 18e och 19e april. Städning och grusupptag på våra gräsmattor.

Ni som har möjlighet får gärna ha era bilar någon annanstans än längs med våra gator under dagen den 16e april. Det är självklart inget krav men ju färre bilar vi har längs gatorna denna dag, desto renare kommer vi få på området.

Glad vår hälsar,

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Årets ordinarie föreningsstämma är den 12e April klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via brev.

Här finner ni samtliga dokument som behövs inför stämman.

Dagordning

Årsredovisning Hälsovården 2017

Budget 2018 (inkomst- och utgiftsstat)

HSSF_Debiteringslängd Q3 2018 till Q2 2019

Motioner

A: Farthinder

B: Övergångsställe Limonitvägen

C: Infartsskylt

D: Väktare

E: Hundar

F: GA2

G: Sandlådor

H: Byte av markentreprenör

I: Vård- och underhållsplan

Styrelsens svar på motioner:

Svar A: Farthinder

Svar B: Övergångsställe Limonitvägen samt Bilaga

Svar C: Infartsskylt

Svar D: Väktare

Svar E: Hundar

Svar F: GA2

Svar G: Sandlådor

Svar H: Byte av markentreprenör

Svar I: Avsättning till underhållsplan

Proposition: Bredbandstjänster samt Bilaga

Valberedningen kommer lägga fram sitt förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Vidare kommer valberedningen föreslå kandidater för ordinarie styrelseledamöter, suppleant till styrelsen, samt förslag på ordförande i styrelsen. Valberedningens förslag kommer presenteras senast på stämman. Den som vill engagera sig i styrelsen och påverka föreningens framtid på ett konkret vis är välkommen att höra av sig till valberedningen. Information om hur finns i tidigare inlägg på hemsidan.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna bifogat dokument för fullmakten.

HSSF_Föreningsstämma 2018_Fullmakt att rösta vid stämma.

Välkomna!

Årsstämma 2018

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla sin ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 12e April 2018 kl 19:00. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Valberedningen har redan börjat arbeta och ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet. Motionen kommer att behandlas under ordinarie stämma och skall enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2017. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se . Vi uppskattar om ni lämnar in er motion elektroniskt.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut. Vi äger vår samfällighet tillsammans så styrelsen uppskattar motioner, eftersom de styr vad vi beslutar i samfälligheten och inriktningen för verksamheten.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
 2. Bakgrund som kortfattat beskriver problemet som man vill få åtgärdat. Skriv eventuellt med en rekommendation.
 3. Beskrivning av ärendet och varför det föreligger ett behov av ändring/förbättring av något. Varför? Fakta? Möjligheter? Hinder?
 4. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
 5. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
 6. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
 7. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla God Helg och ett Gott Nytt År 2018!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Avloppsunderhåll 23-27 oktober 2017

B&B Högtrycksteknik AB kommer på samfällighetens uppdrag utföra underhåll av avloppssystem inom Hälsovårdens Samfällighet.

Arbetet kommer att utföras under vecka 43 (23-27 oktober) på samfällighetens spill- och dagvattenledningar i marken fram till kommunal anslutning. Arbetet sker inte på dricksvattenledningarna och du kan därför använda dessa som normalt. Underhållsarbetet består av högtrycksspolning, samt filmning av ledningssystemet för att säkerställa drift och funktion, efter tidigare utförda markarbeten (SFAL).

Förberedelser och rekommendationer

Vid högtrycksspolning kan det komma att uppstå så kallade ”luftstötar” i ledningarna. Dessa stötar kan leda till att vatten som ligger i husets vattenlås, exempelvis under handfat i kök och badrum, eller i golvbrunnar och toalettstolar kan komma att skvätta upp. För att minska risken för att det händer rekommenderar vi därför att ni:

 • Håller lock till toalettstolar stängda. Lägg gärna något tungt på locket.
 • Täcker över avlopp i handfat i kök och badrum med en trasa eller handduk.
 • Täcker golvbrunnar med en trasa eller handduk, och håll eventuella duschdörrar stängda.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa B&B Högtryckstekniks ansvarige chaufför på plats, Dennis på telefonnummer 08-506 193 26 (vardagar mellan 06:30-15:30).

B&B Högtryck har jouröppet dygnet runt på 08-36 38 86

Upphandling av bredband

Med syfte att förbättra våra villkor för bredband, TV och telefoni kommer vi starta en upphandling under hösten. Ambitionen är att ta beslut om nytt avtal under ordinarie föreningsstämma i April 2018 och påbörja eventuellt byte av leverantör månaderna efter det.

Vi vill sätta samman en arbetsgrupp för att genomföra upphandlingen och få till bra villkor till rätt pris. För att processen ska ske på ett sätt som tillvaratar många olika perspektiv eftersträvar vi att ha boende av olika åldrar, boendeform, kön och gata representerade i arbetsgruppen.

Vi förväntar oss ingen stor arbetsbörda för de engagerade, men det kommer krävas några möten för att ta fram upphandlingsunderlag samt föreslå fortsatta steg i processen. En av våra styrelseledamöter är mycket engagerad i frågan och kommer leda arbetet. Det kan även förekomma visst arbete mellan möten.

Vill du engagera dig i denna fråga? Maila ditt intresse till styrelsen (styrelse@halsovardenssff.se). Vi vill ha ditt svar senast den 10e september.

Kallelse till extra föreningsstämma för medlemmar i Hälsovårdens Samfällighetsförening

Hälsovårdens Samfällighetsförenings styrelse kallar till extra föreningsstämma för att säkerställa positiv likviditet i samfälligheten. Utan en extra debitering kommer föreningen inte kunna betala leverantörsfakturor under juni månad. Styrelsen har jobbat aktivt med att sköta likviditeten men finner det nödvändigt att stärka kassan till dess debiteringslängden för Q3 2017-Q2 2018 börjar gälla. Detta är i linje med vad som diskuterades på ordinarie föreningsstämma den 6e april.

De främsta anledningarna till den låga likviditeten i samfälligheten är obudgeterade investeringar i farthinder under 2016, stor återbetalning till medlemmar av överdebiterat vatten om 445.000 kronor, samt större ökning av kostnader för teknisk förvaltning än förutsett inför budgeten 2016 (samt relaterad debiteringslängd Q3 2016 – Q2 2017).

Tid och Plats

31 maj, kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av protokollförare

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens förslag till extra debiteringslängd

5. Övriga frågor

6. Information om var stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt

7. Stämmans avslutande

Bifogat finns den extra debiteringslängd som ligger som grund för beslut under agendapunkt 4.

Extra Debiteringslängd 2017