Samfällighetsförening

Vad är en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening?

Om många fastigheter har ett gemensamt behov av en anläggning, exempelvis en väg eller vattenledningar, kan Lantmäteriet skapa en gemensamhets­anläggning för att reglera hur bland annat kostnader för anläggningen ska fördelas och en samfällighetsförening för att sätta ramarna kring hur fastighetsägarna som deltar i gemensamhetanläggningen ska samverka med varandra.

Vad som gäller för gemensamhetsanläggningar framgår av anläggningslagen och vad som gäller för samfällighetsföreningar framgår av lagen om förvaltning av samfälligheter.

Då gemensamhetsanläggningen bildas beslutar Lantmäteriet om vilka fastig­heter som ska delta i anläggningen och vilka andelstal fastigheterna ska ha. Lantmäteriets anläggningsbeslut styr vad som ingår i gemensamhets­anläggningen och hur de deltagande fastigheterna ska sköta och fördela kostnaderna för drift, underhåll och framtida förnyelse.

Gemensamhetsanläggningen får ett namn, exempelvis Hälsovården GA:1, och registreras i fastighetsregistret. Av registret framgår vilka fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen och deras andelstal. När en deltagande fastighet byter ägare blir den nye ägaren automatiskt delägare i gemensamhets­anläggningen och får automatiskt del i det gemensamma skötselansvaret för anläggningen. Samfällighetsföreningen får dock ingen automatisk underrättelse om ägarbyten.

Läs mer på lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Aga-tillsammans/

Hälsovårdens samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar är juridiska personer och kan därmed träffa avtal, förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av dess stadgar som normalt hänvisar till det anläggnings­beslut som lantmäterimyndigheten fattat. Samfällighetsföreningars högsta beslutande organ är årsstämman som alla deltagande fastigheter kallas till. Vid stämman väljs styrelse som ansvarar för driften under det kommande året. På stämman är huvudregeln enligt 49 § lag om förvaltning av samfälligheter att varje röstberättigad medlem i samfällighetsföreningen har en röst. I frågor av ekonomisk betydelse ska man dock rösta enligt andelstal om någon medlem begär det. Bostadsrättsinnehavare är inte själva direkt medlemmar i samfällig­hetsföreningen eftersom det är fastigheten, alltså bostadsrättsföreningen, som är delägare. Bostadsrättsinnehavare har ändå rätt att delta i och yttra sig på stämman.

Hälsovårdens samfällighetsförening förvaltar enligt stadgarna fyra gemensam­hetsanläggningar och en marksamfällighet:

  • Hälsovården GA:1 – vägar, parkeringar, lekplatser, grönytor
  • Hälsovården GA:2 – VA
  • Hälsovården GA:3 – fiber mm för bredband, telefoni och TV
  • Hälsovården GA:4 – sophus för fastigheterna på Ockravägen
  • Hälsovården s:1

Hälsovården GA:1
Hälsovården GA:1 består av våra vägar, gångstigar, gemensamma parkerings­platser, lekplatser och grönytor.

Deltagande fastigheter andelstal
Hälsovården 1 Brf Äppelgården i Bromma 30
Hälsovården 3, 8-98 rad- och parhus 1 vardera (totalt 92)
Hälsovården 5 Brf Äppelblomman i Bromma 45,6
Hälsovården 7 Brf Stierncrona 17,6
Hälsovården 99 Brf Beckomberga By 29,6
Summa andelar 214,8

Hälsovården ga:2
Hälsovården GA:2 består av våra VA-ledningar med vattenmätare på enskilda fastigheter samt gatubelysning.

Deltagande fastigheter andelstal
Hälsovården 1 Brf Äppelgården i Bromma 48
Hälsovården 3, 8-98 rad- och parhus 1 vardera (totalt 92)
Hälsovården 5 Brf Äppelblomman i Bromma 45,6
Hälsovården 7 Brf Stierncrona 17,6
Hälsovården 99 Brf Beckomberga By 29,6
Summa andelar 232,8

Hälsovården ga:3
Hälsovården GA:3 består av teknikhus och ledningar för bredband, telefoni och TV.

Deltagande fastigheter andelstal
Hälsovården 1 Brf Äppelgården i Bromma 60
Hälsovården 3, 8-98 rad- och parhus 1 vardera (totalt 92)
Hälsovården 5 Brf Äppelblomman i Bromma 57
Hälsovården 7 Brf Stierncrona 22
Hälsovården 99 Brf Beckomberga By 37
Summa andelar 268

Hälsovården ga:4
Hälsovården GA:4 består av källsorteringshus för radhusen på Ockravägen.

Deltagande fastigheter andelstal
Hälsovården 9, 46-68 Radhus Ockravägen 1 vardera
Summa andelar 24

Hälsovården s:1
Hälsovården s:1 är mark som är samfälld för fastigheterna med beteckningen Hälsovården. Hela marksamfälligheten är upplåten till förmån för de olika gemensamhetsanläggningarna som samfällighetsföreningen förvaltar samt till förmån för bostadsrättsföreningarnas parkeringar.

Andras ansvarsområden

De områden som inte förvaltas av Hälsovårdens samfällighetsförening sköts antingen av Stockholms stad, en bostadsrättsförening eller rad-/parhusägare. Det konsortium av byggbolag som utvecklat vårt område, NVB-bolagen, har fortfarande garantiansvar för delar av den mark som ägs av samfällighetsföre­ningen, Stockholms stad och bostadsrättsföreningarna.