Årsstämma 2018

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla sin ordinarie föreningsstämma (årsmöte) den 12e April 2018 kl 19:00. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Valberedningen har redan börjat arbeta och ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet. Motionen kommer att behandlas under ordinarie stämma och skall enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2017. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se . Vi uppskattar om ni lämnar in er motion elektroniskt.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut. Vi äger vår samfällighet tillsammans så styrelsen uppskattar motioner, eftersom de styr vad vi beslutar i samfälligheten och inriktningen för verksamheten.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

  1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
  2. Bakgrund som kortfattat beskriver problemet som man vill få åtgärdat. Skriv eventuellt med en rekommendation.
  3. Beskrivning av ärendet och varför det föreligger ett behov av ändring/förbättring av något. Varför? Fakta? Möjligheter? Hinder?
  4. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
  5. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
  6. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
  7. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla God Helg och ett Gott Nytt År 2018!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen