Ordinarie föreningsstämma 2017 – Kallelse samt material

Årets ordinarie föreningsstämma är den 6e April klockan 19:00 i Beckombergaskolans matsal. Kallelse går även ut till samtliga medlemmar via brev.

Här finner ni samtliga dokument som behövs inför stämman.

Kallelse samt dagordning

Årsredovisning samt förvaltningsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Budget 2017

Föreslagen debiteringslängd Q3 2017 till Q2 2018

Proposition rörande parkering

Valberedningen kommer lägga fram sitt förslag till arvode åt styrelse och revisor under stämman. Vidare kommer valberedningen föreslå kandidater för ordinarie styrelseledamöter, suppleant till styrelsen, samt förslag på ordförande i styrelsen. Valberedningens förslag kommer presenteras senast på stämman. Den som vill engagera sig i styrelsen och påverka föreningens framtid på ett konkret vis är välkommen att höra av sig till valberedningen. Information om hur finns i tidigare inlägg på hemsidan.

Medlemmar som har erlagt betalning av aviserade och förfallna avgifter till samfällighetsföreningen har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar kommer prickas av enligt debiteringslängd vid ankomst till stämman. Om medlem inte kan delta har man rätt att ge fullmakt åt annan medlem att rösta vid stämman. En röstberättigad medlem kan endast ha en fullmakt – inte fler – att rösta för annan medlem. Använd gärna bifogat dokument för fullmakten.

Fullmakt att rösta vid stämma

Välkomna!