Kallelse till extra föreningsstämma för medlemmar i Hälsovårdens Samfällighetsförening

Hälsovårdens Samfällighetsförenings styrelse kallar till extra föreningsstämma för att säkerställa positiv likviditet i samfälligheten. Utan en extra debitering kommer föreningen inte kunna betala leverantörsfakturor under juni månad. Styrelsen har jobbat aktivt med att sköta likviditeten men finner det nödvändigt att stärka kassan till dess debiteringslängden för Q3 2017-Q2 2018 börjar gälla. Detta är i linje med vad som diskuterades på ordinarie föreningsstämma den 6e april.

De främsta anledningarna till den låga likviditeten i samfälligheten är obudgeterade investeringar i farthinder under 2016, stor återbetalning till medlemmar av överdebiterat vatten om 445.000 kronor, samt större ökning av kostnader för teknisk förvaltning än förutsett inför budgeten 2016 (samt relaterad debiteringslängd Q3 2016 – Q2 2017).

Tid och Plats

31 maj, kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av protokollförare

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens förslag till extra debiteringslängd

5. Övriga frågor

6. Information om var stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt

7. Stämmans avslutande

Bifogat finns den extra debiteringslängd som ligger som grund för beslut under agendapunkt 4.

Extra Debiteringslängd 2017