Ordinarie årsstämma med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens direktiv gällande restriktioner kring sammankomster och deras senaste rekommendation att årsmöten och liknande i föreningar skjuts upp, så kan styrelsen i nuläget inte fastställa ett nytt datum för ordinarie föreningsstämma. I tidigare inlägg på hemsidan aviserade vi att den planerades till slutet av april men det är i nuläget osäkert om det kommer att kunna genomföras.

Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämma egentligen hållas under april månad och kallelse ska ske senast tre veckor innan stämman. Styrelsen kommer att följa utvecklingen kring smittspridningen och myndigheternas rekommendationer får att så snart som möjligt få till stånd årsstämman. I dagsläget finns inga klara direktiv för vad som gäller för möjlighet att frångå stadgarna under förutsättningar som vi nu upplever.

Länsstyrelsen har tex valt att inte göra någon tolkning av lagrum eller stadgar utifrån rådande omständigheter men anser generellt sett att Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas. Andra intressenter som Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), Villaägarna, Riksbyggen och HSB framhåller möjlighet att under sådana extraordinära förhållanden senarelägga stämman trots stadgar, och att stämmobeslut ska anses giltiga även om stämman blir försenad.

Regeringen förbereder också en ny lag med tillfälliga åtgärder som ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor att genomföras trots tidigare gällande lagar och stadgar. Lagen förväntas träda i kraft 15 april och styrelsen kommer att undersöka vilka möjligheter den nya lagen ger.