Årsstämma 2019

Hälsovårdens Samfällighetsförening kommer hålla årsstämma den 3:e April 2019 kl 19:00. Lägg gärna in det i kalendern. Formell kallelse kommer i god tid innan årsstämman.

Ni som är intresserade av att engagera er i samfällighetens styrelse är välkomna att höra av er till styrelse@halsovardenssff.se så svarar vi på frågor och hänvisar er vidare till valberedningen. Då flera ordinarie ledamöter kommer att lämna styrelsen så är vi tacksamma för alla som kan tänka sig att engagera sig i styrelsearebetet.

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet, att behandla på stämman. Enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019. Motion kan lämnas i föreningens brevlåda som finns på teknikhuset på Ockravägen 24 eller på mejl styrelse@halsovardenssff.se. Av hanteringsskäl är mail att föredra.

Det är viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelse till årsstämma ska gå ut.

Styrelsen kommer lämna sitt svar på motionerna på årsmötet. Svaren skrivs för att rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

En bra motion innehåller några grundläggande punkter

  1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om
  2. Bakgrund som kortfattat beskriver problemet som man vill få åtgärdat. Skriv eventuellt med en rekommendation.
  3. Beskrivning av ärendet och varför det föreligger ett behov av ändring/förbättring av något. Varför? Fakta? Möjligheter? Hinder?
  4. Förslag på lösning av problemet och beskrivning av hur lösningen adresserar problemet
  5. Yrkande till beslut. Skriv flera alternativa beslut om du vill ge stämman/styrelsen fler alternativ än bifall/avslag
  6. Bilagor eller referenser till stadgar/lagtext eller annat relevant bakgrundsmaterial
  7. Namn, datum, e-post/adress samt fastighetsbeteckning/brf från vilken motionen kommer.

Vi önskar er alla medlemmar ett Gott Nytt År 2019!

/Styrelsen