Kom ihåg att säga upp avtal om egna tilläggstjänster med Bredbandsbolaget

På årsstämman beslutades att föreningens avtal med Bredbandsbolaget avseende bredband, telefoni och TV ska sägas upp från 1 oktober 2018. Ny leverantör blir istället Stockholms Stadsnät. Mer information om vad det innebär kommer inom kort.

Med anledning av att Bredbandsbolaget försvinner som leverantör vill styrelsen påminna alla medlemmar att i god tid säga upp sina avtal om tilläggstjänster som man har tecknat själv med Bredbandsbolaget, tex för extra TV-kanaler. Dessa kommer inte att fungera efter 1 oktober.

Av samma skäl uppmanar styrelsen också medlemmarna att inte teckna några nya avtal med Bredbandsbolaget, som riskerar binda upp beställaren på längre tid än till 1 oktober. Flera av medlemmarna har senaste tiden blivit uppringda av BBB med erbjudanden om att utöka sina TV-kanalpaket.

Hälsningar

Styrelsen

 

Markarbeten på våra gator

Under vecka 17 (23-27 april) påbörjar Birka Markbyggnad arbeten med besiktningspunkter i området. Arbetena kommer att ha begränsad påverkan för framkomligheten i området och pågå under ca 2 veckors tid. Verksamheten kommer att bedrivas mellan 07.00-16.00, måndag till fredag.
2 parkeringsplatser kan komma att stängas av under några dagar.
  • 1 parkeringsplats på Beckomberga Allé, samt
  • 1 parkeringsplats på Alabastervägen.

På Alabastervägen, Pimpstensvägen och Ockravägen görs lokala avstängningar för att åtgärda svackor i körbanan.

Övriga arbeten berör ytor i gångbanor och påverkar inte framkomligheten för de boende. Vissa arbeten kräver maskiner som skapar oljud, vilket kan upplevas som störande.

Birka kommer att avvakta med dessa arbeten till efter kl. 08.00. För frågor eller funderingar kontakta Niclas Eriksson (Arbetsledare) på 070-971 05 32, alternativt kan ni maila till niclas.eriksson@birkamark.se

Våren är äntligen här – sandsopning

Våren är äntligen här! Med våren kommer viljan att vara utomhus mer och för barnen innebär det att cyklar och rullskridskor kommer fram igen. Så härligt, men också jobbigt när det är grusigt och dammigt på våra gator.

Nu när risken för snö är obefintlig har vi bokat in sandsopning av vårt område. Svensk Markservice kommer genomföra arbetet under följande tider

  • 16e april, på dagtid. Sopning av samtliga gator
  • 16e april, från 1700 och som längst fram till kl 2100. Sopning av våra trottoarer
  • 17e, 18e och 19e april. Städning och grusupptag på våra gräsmattor.

Ni som har möjlighet får gärna ha era bilar någon annanstans än längs med våra gator under dagen den 16e april. Det är självklart inget krav men ju färre bilar vi har längs gatorna denna dag, desto renare kommer vi få på området.

Glad vår hälsar,

Styrelsen

Avloppsunderhåll 23-27 oktober 2017

B&B Högtrycksteknik AB kommer på samfällighetens uppdrag utföra underhåll av avloppssystem inom Hälsovårdens Samfällighet.

Arbetet kommer att utföras under vecka 43 (23-27 oktober) på samfällighetens spill- och dagvattenledningar i marken fram till kommunal anslutning. Arbetet sker inte på dricksvattenledningarna och du kan därför använda dessa som normalt. Underhållsarbetet består av högtrycksspolning, samt filmning av ledningssystemet för att säkerställa drift och funktion, efter tidigare utförda markarbeten (SFAL).

Förberedelser och rekommendationer

Vid högtrycksspolning kan det komma att uppstå så kallade ”luftstötar” i ledningarna. Dessa stötar kan leda till att vatten som ligger i husets vattenlås, exempelvis under handfat i kök och badrum, eller i golvbrunnar och toalettstolar kan komma att skvätta upp. För att minska risken för att det händer rekommenderar vi därför att ni:

  • Håller lock till toalettstolar stängda. Lägg gärna något tungt på locket.
  • Täcker över avlopp i handfat i kök och badrum med en trasa eller handduk.
  • Täcker golvbrunnar med en trasa eller handduk, och håll eventuella duschdörrar stängda.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa B&B Högtryckstekniks ansvarige chaufför på plats, Dennis på telefonnummer 08-506 193 26 (vardagar mellan 06:30-15:30).

B&B Högtryck har jouröppet dygnet runt på 08-36 38 86

Upphandling av bredband

Med syfte att förbättra våra villkor för bredband, TV och telefoni kommer vi starta en upphandling under hösten. Ambitionen är att ta beslut om nytt avtal under ordinarie föreningsstämma i April 2018 och påbörja eventuellt byte av leverantör månaderna efter det.

Vi vill sätta samman en arbetsgrupp för att genomföra upphandlingen och få till bra villkor till rätt pris. För att processen ska ske på ett sätt som tillvaratar många olika perspektiv eftersträvar vi att ha boende av olika åldrar, boendeform, kön och gata representerade i arbetsgruppen.

Vi förväntar oss ingen stor arbetsbörda för de engagerade, men det kommer krävas några möten för att ta fram upphandlingsunderlag samt föreslå fortsatta steg i processen. En av våra styrelseledamöter är mycket engagerad i frågan och kommer leda arbetet. Det kan även förekomma visst arbete mellan möten.

Vill du engagera dig i denna fråga? Maila ditt intresse till styrelsen (styrelse@halsovardenssff.se). Vi vill ha ditt svar senast den 10e september.

Kallelse till extra föreningsstämma för medlemmar i Hälsovårdens Samfällighetsförening

Hälsovårdens Samfällighetsförenings styrelse kallar till extra föreningsstämma för att säkerställa positiv likviditet i samfälligheten. Utan en extra debitering kommer föreningen inte kunna betala leverantörsfakturor under juni månad. Styrelsen har jobbat aktivt med att sköta likviditeten men finner det nödvändigt att stärka kassan till dess debiteringslängden för Q3 2017-Q2 2018 börjar gälla. Detta är i linje med vad som diskuterades på ordinarie föreningsstämma den 6e april.

De främsta anledningarna till den låga likviditeten i samfälligheten är obudgeterade investeringar i farthinder under 2016, stor återbetalning till medlemmar av överdebiterat vatten om 445.000 kronor, samt större ökning av kostnader för teknisk förvaltning än förutsett inför budgeten 2016 (samt relaterad debiteringslängd Q3 2016 – Q2 2017).

Tid och Plats

31 maj, kl 19:00 i Beckombergaskolans matsal.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av protokollförare

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens förslag till extra debiteringslängd

5. Övriga frågor

6. Information om var stämmoprotokollet kommer finnas tillgängligt

7. Stämmans avslutande

Bifogat finns den extra debiteringslängd som ligger som grund för beslut under agendapunkt 4.

Extra Debiteringslängd 2017

Valberedningen hälsar – nominera kandidater till styrelsen

Hej alla boende i Hälsovårdens Samfällighetsförening!

Som ni nog vet, är ni alla delägare i Hälsovårdens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltas av en styrelse, vars arbete påverkar både underhåll och ekonomi i vår gemensamma miljö.

Nu är det snart dags för föreningsstämma, då några medlemmar i styrelsen kommer att avgå.

Vi söker därför 2-3 personer som är villiga att ingå i styrelsen som ledamöter eller suppleant.

Intresse och engagemang behövs men har du dessutom kompetens inom juridik, markskötsel eller entreprenörskap, är det välkommet.

Arbetet är viktigt för alla boende (268 hushåll) och ger möjlighet att ta del av vad som händer i området och att påverka ekonomi och utveckling av samfälligheten

Räkna med att 8-10 möten genomförs under ett år.

Om du har frågor och/eller är intresserad, hör av dig till valberedningen Tomas Björklund eller Ylva Novak som båda tidigare varit ordförande i Hssff. Mer information här på hemsidan.

Välkommen med din anmälan eller dina frågor, helst före 28/2, till

Tomas Björklund (t.bjorklund1@gmail.com 070-354 00 01)

Ylva Novak (ylva.novak@gmail.com 072-506 50 60)